ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

ÁLTALÁNOS JOGI KÖZLEMÉNY

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmazza a yummee.eu online étteremfoglalási szolgáltatással összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a yummee.eu oldalán. A yummee.eu üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben a látogatóknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű kérjük írja meg nekünk a Kapcsolat menüpontban szereplő elérhetőségünk egyikére és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a yummee.eu szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A yummee.eu nem vetette alá magát magatartási kódexnek.

AZ ADATKEZELŐ/ÜZEMELTETŐ MEGNEVEZÉSE:

Név: Yummee Online Kft.
Székhely: 2693 Becske, Kossuth út 24.
Telefonszám: +36-30-376-6901
Cégjegyzékszám:  12-09-011158
Adószám: 27045365-2-12
E-mail cím: info@yummee.eu

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A Yummee Online Kft. (képviseli: Grünstein István ügyvezető) általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap (www.yummee.eu) használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

ADATKEZELÉS CÉLJA:

A Yummee Online Kft. adatkezelésének célja az éttermi foglalások teljesítése, illetve a hírlevélre feliratkozott felhasználók részére hírlevelek küldése.

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

A www.yummee.eu-n regisztráció nélküli böngészés során a Felhasználónak semmilyen adatot nem kell megadnia. A Felhasználónak regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:

 • teljes név,
 • e-mail cím,
 • Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadni:
  • név,
  • e-mail cím.

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

A Yummee Online Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, Szolgáltató), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett online étteremfoglalási szolgáltatás működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

 • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.törvény;
 • Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a yummee.eu online étteremfoglalási oldal szolgáltatásának igénybevétele során megadott és a weboldal üzemeltetői számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából vagy az oldal közvetítésével.nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon vagy bármilyen egyéb formában.

yummee.eu oldal által kínált szolgáltatások megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény] A felhasználói megrendelés (éttermi foglalás) során megadott adatok közül kizárólag a név, a telefonszám és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén személyes adatnak.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a yummee.eu használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. Törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt szolgáltatásból eredő kapcsolattartás.

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

A felhasználó regisztrációkor hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Yummee Online Kft. www.yummee.eu oldalán történő tranzakciói (elsősorban éttermi asztalfoglalás) valamint a Yummee applikáció használata során a kötelezően előírt adatait kezelje.

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: info@yummee.eu

Postai úton: 2693 Becske, Kossuth út 24.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a Felhasználó adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatait a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A Felhasználó személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Az üzemeltető az adatokat időbeli korlátozás nélkül tárolja, de a felhasználók által jelzett írásos törlési kérelem beérkezését követően 3 munkanapon belül törli. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE:

A yummee.eu weboldal és a Yummee applikáció használata során a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat elsősorban Yummee Online Kft. (képviseli: Grünstein István) valamint a belső munkatársai jogosultak megismerni. A Yummee Online Kft. az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, ezalól kivételt képez a megrendelés (asztalfoglalás) feldolgozása, pénzügyi elszámolása, könyvelése, illetve a weboldal üzemeltetése során felmerülő szükséges esetek. A Yummee Online Kft. a yummee.eu honlap üzemeltetése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe, aki a Yummee Online Kft.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. A Yummee Online Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE:

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

ADATOK MÓDOSÍTÁSA:

Felhasználó adatainak módosítását az alábbiakban részletezett módon kérhet, illetve végezheti el saját maga: Felhasználó kérheti a Yummee Online Kft.-t személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például hibásan megadott adatok, elütések helyesbítése). A módosítást a Yummee Online Kft. írásbeli igény benyújtását követően hajt végre. A módosítási igényt az info@yummee.eu e-mail címre lehet jelezni.

A regisztrált Felhasználó személyes adatait a yummee.eu oldalra, valamint a Yummee applikációba történt bejelentkezést követően önmaga is tudja módosítani az „Profilom" menüpontra kattintva. Hírlevélről történő leiratkozást a Felhasználó elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan, vagy törlési kérelmét küldheti a info@yummee.eu e-mail címre is.

AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI:

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Yummee Online Kft. (képviseli: Grünstein István ügyvezető) által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. A Yummee Online Kft. a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Yummee Online Kft. a Felhasználó kérelmének benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármikor jogosult kérni adatainak törlését postai úton a Yummee Online Kft-nek címzett levélben, vagy a regisztrációhoz használt email címről küldött elektronikus levélben.

A Yummee Online Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli jogszabályok) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Yummee Online Kft. a jogszabályban meghatározott, szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Yummee Online Kft. (képviseli: Grünstein István ügyvezető)

Székhely: 2693 Becske, Kossuth út 24.

E-mail cím: info@yummee.eu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel a Yummee Online Kft. munkatársaihoz fordulhat a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Továbbá a Felhasználó kérheti adatainak zárolását. A Yummee Online Kft. zárolja a Felhasználó személyes adatait, ha a Felhasználó ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, valamint mindazokat az érintetteket értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ez az értesítés mellőzhető, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha a Yummee Online Kft. a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, akkor a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban közli a Felhasználóval a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Továbbá a Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Yummee Online Kft. a tiltakozást a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottságát érintően döntést hoz és a döntéséről a Kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A HONLAP LÁTOGATÓK TECHNIKAI JELLEGŰ ADATAINAK RÖGZÍTÉSE

A honlap látogatása során a yummee.eu rendszere rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszert, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. Anonim látogatóazonosító („cookie”) elhelyezése: az anonim látogatóazonosító („cookie”, „süti”) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a belépés (asztalfoglalás) funkció nem működik, ha a cookie-k elfogadása a böngészőben tiltva van. A rendszer a következő helyeken használ követőket a következő élettartammal. Ezek közül több csak bizonyos funkciók bekapcsolása esetén használatos.

1. folyamat azonosítók (session, stb...) – alapesetben 1 óra, külön rendelkezés alapján 365 nap

FELHASZNÁLÓ REGISZTRÁCIÓ

Amennyiben a felhasználó foglalni szeretne a Yummee szolgáltatáson keresztül, úgy az első foglalás alkalmával meg kell adni a foglaláshoz szükséges adatokat is, így a Felhasználó e-mail címét, nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a Felhasználó jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a Felhasználó által bármikor törölhető. A regisztráció fajtájától függően a regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mail-ben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

HÍRLEVÉL IGÉNYLÉS

Az yummee.eu oldalon a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető. A hírlevél feliratkozást törvényi előírások miatt minden esetben meg kell erősíteni a Felhasználónak, ehhez egy e-mailt küldünk a Felhasználónak, amiben egy linkre kell kattintania. A nem megerősített feliratkozásokat hét munkanap várakozás után töröljük. Természetesen, ha kívánja, újra fel tud iratkozni.

VÉLEMÉNY ÍRÁSA

Az egyes éttermekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez mindig szükséges a regisztráció. A név és az étteremmel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

KAPCSOLAT, JOGORVOSLAT

Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az "Kapcsolat" oldalon. Bármilyen felmerülő kérdésben az ott található elérhetőségeken tud az üzemeltetőhöz fordulni. Ha a Felhasználó úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szerint járhat el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH) lehet élni:
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9
Telefon: +36 (30) 683-5969
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

A Yummee Online Kft. ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát még azelőtt tisztázzon, hogy ügyfeleinek hatósághoz kelljen fordulnia.

Módosítva: 2023. augusztus 16.